ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰੰਗ ਲਬ ਗਈ

ਅੱਜ ਕਲ ਦੇ ਬਚੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੇਵਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਵਾ ਕਿਉਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਨੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੋਂ ਕੀ ਰੌਂਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਿ ਕੁ ਜ ਕੀਤਾ ਤੇਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੇ

ਅੱਜ ਕਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀ ੜੀ ਅੱਜ ਕਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀ ੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਾ ਨੂੰ ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਜਾ ਨੂੰ ਨ ਦੇ ਚਲਿਆ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕ ਸਮਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਸੇ ਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਓਹਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪੁੱ ਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਇਹ ਡੌਂ ਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਰ ਸ ਤਿ ਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡੌਂ ਕੀ ਰੁੱ ਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁ ਸੀ ਬ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌ ਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਊ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਦੀ ਵੀਡੀਓ