ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਰ-ਜਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁ ਪ ਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰ ਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਅਸਥੇਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 222 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 400 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 560 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ‘ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ’ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਜਰ ਔਰਤਾਂ ਗ ਰ ਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ‘ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ’ ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ।

ਆਖਰਕਾਰ ‘ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ’ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ?ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਿੱਲ ਰੋਜੇਂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਲੋਅਰ ਲਿਪਸ ਅਤੇ ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਔਰਤ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵਲਵਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਵਜਾਈਨਾ। ਵਲਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਬਾਹਰੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੇਬੀਆ ਮੇਜੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੇਬੀਆ ਮਾਇਨੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਯਾਨਿ ਲੇਬੀਆ ਮਾਇਨੋਰਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੇਬੀਆ ਮਾਇਨੋਰਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵਲਵਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰ ਤਿ ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇ ਤਾ ਵ ਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ ਤ ਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ ਤ ਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂ ਨ ਵੱਗਣਾ, ਸੋ ਜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਸ ਧਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਓਬਸਟੇਟ੍ਰਿਸ਼ਿਅਨ ਅਤੇ ਗਾਇਨਾਕੋਲੇਜਿਸਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰ ਤਿ ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਅਸਥੇਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 14 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ

ਆਖਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪੋ ਰ ਨੋ ਗ੍ਰਾਫੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪੋ ਰ ਨੋ ਗ੍ਰਾ ਫੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬੀਆ ਮਾਇਨੋਰਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋ ਰ ਨ ਸਟਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯਾਨਿ ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਬੇਵਜਾਹ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਮ ਨਾਕ ਕਰ ਤੂਤ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲ ਗਰਲ

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰ ਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਏ ਆਉਦੀਆ ਰ ਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਸਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹ ਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲ ਗਰਲ ਦਰਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ ੜ ਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਗਤਿ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ

ਉਸਦੇ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਾਲ ਗਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਫੇਕ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਲ ਗਰਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸਿਜ ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੇ੍ਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਤ ਮ ਹੱ ਤਿ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚੀ ਸੀ।

ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਦੇਖੋ ਕਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤ ਹਾ ਨੂੰ ਟਿਕ ਟੋਕ ਤੇ ਮਸਹੂਰ ਕਾਲੇ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਜ ਸ ਨੀ ਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾ। ਦੋਸ ਤੋ ਤੁਸੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟਿਕ ਟੋਕ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾ ਤੋ ਕਾ ਫੀ ਗੰ ਦੀ ਆ ਵੀ ਡੀ ਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੋਸ ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚ ਲਣ ਤੇ ਇਹ ਇਗ ਲੈਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਪ ਣੀ ਆ ਵੀ ਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਟਿਕ ਟੋਕ ਫੇਮ ਹੋਈ ਰਣ ਜੀਤ ਕੌ ਰ ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਜ ਸ ਨੀ ਤ ਕੌਰ ਜਾ ਫਿਰ ਸੜਾ ਜੇ ਠ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਗ ਲ ਤ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹਨਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕੇ ਅਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾ ਇਹ ਜਸਨੀਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੱਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੰਡੀ। ਜ ਸ ਨੀ ਤ ਕੌਰ ਅੱਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰ ਨੀ ਲੇ ਉ ਣ ਵਾਗ ਬਣਾ ਚੁ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਵੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਉ ਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਡੀ ਓ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੰ ਜ ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਕੇ ਫੇਮ ਲੈ ਰਿਹੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ,ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫੌਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਭਾਵੁਕ

ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ”ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਜ਼ੀਓ-ਬਾਓ (ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ) ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਤਾਈਕੁੰਗ ਹਸਪ-ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਓ-ਬਾਓ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰੋ-ਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇੱਥੇ ਹਸਪ-ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾ-ਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ

5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ mout ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤ-ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਜਾਪਾਨੀ ਕੁੱਤੇ ਹਾਚੀਕੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਨੌਂ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮ-ਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਹਚ (ਹੁਣ ਵੋਡਾਫੋਨ) ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਹਸਪ-ਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤ-ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਜ਼ਿਆਓ ਬਾਓ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਜ਼ੀਓ-ਬਾਓ (ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ) ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਤ-ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ

ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਓ-ਬਾਓ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾ-ਵੁਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟਿੱਪ-ਣੀ ਕੀਤੀ।ਹਸਪ-ਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੀਓ-ਬਾਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਸਪ-ਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਹੁਣ ਜ਼ੰ ਗ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲ ੜਾ ਕੂ ਜਹਾਜ਼

ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤ ਣਾ ਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟ ਕ ਰਾ ਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਹੈਲੀਪੈਡ, ਤੋ ਪਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ, ਪੀਐਲਏ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਬੰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਗ ਨ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਝਾਓ ਲੀਜਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਨਗਰੀ-ਗੁਨਸਾ ਏਅਰਬੇਸ ‘ਤੇ ਲ ੜਾ ਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲ ੜਾ ਕਿ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡ ਰਾ ਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਪੇਂਗੋਂਗ ਤਸੋ ਲੇਕ ਅਤੇ ਗੈਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ 2017 ਦੇ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿ ਵਾ ਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿ ਵਾ ਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਕੇ ਐਮ 120 ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੜੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰੋ !

ਅਕ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ ਰੰ ਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ੜੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਅਾ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ ਰ ਮੀ ਨਿਕ ਲਦੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਇਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇ ਸ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿ ਮਾ ਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕ ਲਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਵੀ ਪ੍ਰ ਭਾ ਵਿ ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ੜੀ ਆਂ ਦੇ ਅਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਈ ਲਨ ਦੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਟ ਵਾ ਲੀ ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਾਮ ਅਖ ਰੋਟ ਸ਼ਿ ਲਾ ਜੀ ਤ ਅਾਦਿ। ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾ ਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕ ਸ ਰ ਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ ਵ ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਮਜ਼ ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕ ਲਿਆ ਕਰੰਟ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿ ਕ ਲ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿ ਲ ਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ,ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫੌਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੇਜਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਉ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ | ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ |

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ This video is a credit to Muzical Hunterz Record

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ| ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਪਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ

ਇਸ ਸ ਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ ਬ ਰ ਬਟਾਲਾ -ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ -ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭੇ ਦ-ਭ ਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌ ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲ-ੜ ਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇ ਲ ਜ਼ਾ ਮ ਲਗਾਏ ਹਨ -ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕ ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਇਸ ਨੇ ਆ ਤ ਮ ਹੱ ਤਿ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ,ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿ ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ- ਅਤੇ ਪਿਛ ਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ -ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲ ੜਾ ਈ ਝ ਗ ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ,

ਇਸ ਦਾ ਜੇਠ ਜੇਠਾਣੀ- ਅਤੇ ਸੱਸ- ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲ ੜ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ , ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ,ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ , ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿ ਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਬਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ , ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ,ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ

ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਰ ਹਾਂ ਗੀ ,ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਜੇਠ -ਜਠਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲ ੜਾ ਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ- ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਲ-ੜ-ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨ ਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ,

ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ- ਨੇ ਦੱਸਿਆ- ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪ – ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ,ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ- ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲ ੜਾ ਈ ਅਤੇ ਕੁੱ ਟ ਮਾ ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਕੇ 1200Km ਦੂਰ ਘਰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ

ਜੋਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਨੋਦ ਕਾਪਰੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਮੋਹਨ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਲੜੀਵਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਗੀਰਥ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਐਫਪੀਐਲ) ਨਾਲ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,

ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੋਹਨ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਉਸਦੀ ਧੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਬੀਐਫਪੀਐਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਕਪਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀਐਫਪੀਐਲ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋਤੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਕਪਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਨੋਦ ਕਪਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਭੈ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੋਹਨ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਨੋਦ ਕਪਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਕਾਪਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਰੰਭਗਾ ਆਕੇ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੂਣਾ ਮਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਰੰਗੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੱਲੂਵਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਤਰਨਜੀਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਟਦੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਗੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ।

ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਚੱਕ ਚੇਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ ਇਸ ਦਿਨ ਹਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਟਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਆਖਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਨਜੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ ੜਤਾ ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ।