ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਰ-ਜਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁ ਪ ਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰ ਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਅਸਥੇਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 222 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 400 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 560 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ‘ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ’ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਜਰ ਔਰਤਾਂ ਗ ਰ ਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ‘ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ’ ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 5.2 ਫ਼ੀਸਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ।

ਆਖਰਕਾਰ ‘ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ’ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ?ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਿੱਲ ਰੋਜੇਂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਲੋਅਰ ਲਿਪਸ ਅਤੇ ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਔਰਤ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵਲਵਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਵਜਾਈਨਾ। ਵਲਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਬਾਹਰੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੇਬੀਆ ਮੇਜੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੇਬੀਆ ਮਾਇਨੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਯਾਨਿ ਲੇਬੀਆ ਮਾਇਨੋਰਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੇਬੀਆ ਮਾਇਨੋਰਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵਲਵਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰ ਤਿ ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇ ਤਾ ਵ ਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ ਤ ਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ ਤ ਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂ ਨ ਵੱਗਣਾ, ਸੋ ਜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਸ ਧਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਓਬਸਟੇਟ੍ਰਿਸ਼ਿਅਨ ਅਤੇ ਗਾਇਨਾਕੋਲੇਜਿਸਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰ ਤਿ ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਅਸਥੇਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ ਲੇਬਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 14 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ

ਆਖਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪੋ ਰ ਨੋ ਗ੍ਰਾਫੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪੋ ਰ ਨੋ ਗ੍ਰਾ ਫੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬੀਆ ਮਾਇਨੋਰਾ ਸਾਧਾਰਣ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋ ਰ ਨ ਸਟਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯਾਨਿ ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਬੇਵਜਾਹ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਦੇਖੋ ਕਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤ ਹਾ ਨੂੰ ਟਿਕ ਟੋਕ ਤੇ ਮਸਹੂਰ ਕਾਲੇ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਜ ਸ ਨੀ ਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾ। ਦੋਸ ਤੋ ਤੁਸੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟਿਕ ਟੋਕ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾ ਤੋ ਕਾ ਫੀ ਗੰ ਦੀ ਆ ਵੀ ਡੀ ਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੋਸ ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚ ਲਣ ਤੇ ਇਹ ਇਗ ਲੈਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਪ ਣੀ ਆ ਵੀ ਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਟਿਕ ਟੋਕ ਫੇਮ ਹੋਈ ਰਣ ਜੀਤ ਕੌ ਰ ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਜ ਸ ਨੀ ਤ ਕੌਰ ਜਾ ਫਿਰ ਸੜਾ ਜੇ ਠ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਗ ਲ ਤ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹਨਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕੇ ਅਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾ ਇਹ ਜਸਨੀਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੱਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੰਡੀ। ਜ ਸ ਨੀ ਤ ਕੌਰ ਅੱਗੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰ ਨੀ ਲੇ ਉ ਣ ਵਾਗ ਬਣਾ ਚੁ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਵੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਉ ਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਡੀ ਓ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੰ ਜ ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਕੇ ਫੇਮ ਲੈ ਰਿਹੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ,ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫੌਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋੜਪਤੀ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਜਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਜਾਰਾਂ ਤੋ ਲੈਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਾ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਵੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਸਿੱਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤੀ ਨੇ ਘਰੋ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ ਜਾਣਕੇ ਤੁਸੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਉਗੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਥੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਸੱਜਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਕਿਨਰ ਹੈ ਤਾ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾ ਹੇਠੋ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਲਾਲਮ ਦੇ ਕਾਲਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੇਕਿਆ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਸੁਹਾਵਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੱਨਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਨਾਲ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੱਨਰ ਹੈ ਘਰਦਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾ ਹੇਠੋ ਜਮੀਨ ਖੀਸਕ ਗਈ।

ਜਾਣੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ,ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ-ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਨ ਹਨ ,ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੱਦ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ” ?

ਇੱਧਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ |ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਮਾਂਸ ਵਿਚ ਵਿਅਸਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |

ਪਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ |

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ |ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਵਿਤਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਵੋ |ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਭਰ ਦਵੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬੀਟਾ ਪਾਓਗੇ |ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ |

ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ |ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ |ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਥੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ |ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਨੋਕਝੋਕ ਥੋੜੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਵੋ |ਰਾਤ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਵੋ |

ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 30 ਤੋਂ 35 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਟ ਨਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ 35 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਲਵੋ |ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ |ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਰ ਪਾਓ

ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੈ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰਾ ਮਨਾਈ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ

ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅ ਪ ਰਾ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੈ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਦਸਰਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕੈ ਦੀ ਸੀਟਰ ਡਨਕੋਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰ ਡਾ ਗ ਰ ਦੀ ਹੈ।ਰਾਹੁਲ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਦਰਜਨ ਕੇ ਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਕ ਤ ਲ ਕੇ ਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਸੀ ਹੈ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਦਸਰਾਣਾ ਇਕ ਤਿੱ ਖੀ ਸੂ ਟ ਰ ਵੀ ਹੈ।

ਜੋ ਅਨਿਲ ਦੂਜਨਾ ਗੈ ਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗਿ ਰੋ ਹ ਤੇ ਕ ਤ ਲ ਅਤੇ ਲੁੱ ਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾ ਮ ਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ।ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅ ਪ ਰਾ ਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਮ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿ ਫ ਤਾ ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅ ਦਾ ਲ ਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਦੋ ਤੋ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਲੌਕਅਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਕਅਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਸਟੇਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਲਾਕਅਪ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜ਼ ਮਾ ਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਵਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਉ ਜੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫਿਰ ਲੌਕ ਡਾਉਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬੇਹਾਲ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਵਾਟਰਕੂਲਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ-ਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਘੜੇ, ਸੁਰਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕ ਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ-ਫ਼ਿਊ ਖ਼ਤ-ਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕ-ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਰਿਜ਼ ਜਾਂ ਬਰਫ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇ-ਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿ-ਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘੱਟ ਬਿ-ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿ-ਹਤ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਲਸੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਸਲਫਰ, ਆਇਰਨ, ਸਿਲੀਕਾਨ, ਕੋਬਾਲਟ, ਜਿਪਸਮ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੂਕਰ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰੋ।

ਇਸ ਜਗਾ ਜਾਣ ਤੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡ ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸੱਚ

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਲਿਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਕਿਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਕਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਸ਼ ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਮ ਲਿ ਆਂ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਕਿਲਿਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਜਾਨੇ ਦ ਫ ਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ,ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫੌਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ AC ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ ਖਰਚਾ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ

ਦੋਸਤੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ AC ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ AC ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ AC ਮਕੈਨਿਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ AC ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ AC ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਨ AC ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ AC ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ AC ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ ਤਾਂ AC ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। AC ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ

ਦੋਸਤੋ ਜਿਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਿਸਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਅਤੇ ਜਿ-ਸਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗ ਲ ਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ

ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਏਨਾ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਕੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ ਲ ਤ ਕਮ ਕਰੇ । ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਲੂ ਕੰ-ਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਗ ਲ ਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚ ਗਈ । ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਓਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋ ਓਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਅਤੇ ਧੀ ਹੀ ਸਨ । ਹਲਾ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਜੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੇ ।

ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਧੱ-ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ-ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੋਂਦੀ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਇਆ।ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦਸੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵੋ